Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Najlepsi 2019/2020

obrazek:

 

Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie ogłasza

konkurs na najlepszego studenta, absolwenta WNoPiB oraz osoby o znacznych osiągnięciach w konkurencji międzynarodowej w roku akad. 2019/2020

W konkursie mogą brać udział studenci/absolwenci wszystkich kierunków WNoPiB, którzy osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 4,5 i wyróżniają się osiągnięciami w działalności naukowej, sportowej, artystycznej lub innych formach działalności społecznej.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie wypełnionego wniosku w wersji papierowej do pokoju 130 oraz w wersji elektronicznej na adres mailowy: kaskwas@umk.pl do dnia 14 września 2020 r.

Wnioski do pobrania:

pozostałe wiadomości