ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

O Wydziale

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie powstał w konsekwencji zmian strukturalnych jakie zaszły na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, będących skutkiem działania tzw. Konstytucji dla Nauki (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). W obecnym kształcie i pod nową nazwą funkcjonuje od 1. października 2019 roku, kontynuując dorobek naukowy i dydaktyczny swojego poprzednika – Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. W skład Wydziału wchodzą Instytut Nauk o Polityce oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie.

Oferta dydaktyczna Wydziału tworzona jest we współpracy z ekspertami, absolwentami oraz potencjalnymi pracodawcami. Prowadzone są tu unikatowe w skali kraju kierunki, specjalizacje oraz szeroka gama zajęć fakultatywnych – również w językach obcych. Kierunki studiów realizowane na Wydziale są wysoko oceniane w prestiżowych rankingach, w tym w rankingu portalu edukacyjnego PERSPEKTYWY. WNoPiB umożliwia także odbycie praktyk studenckich w instytucjach administracji publicznej, placówkach dyplomatycznych, think tankach, instytutach badawczych, mediach i przedsiębiorstwach (w tym również poza granicami Polski). Wspiera także studentów w zakresie doradztwa i organizowania wyjazdów, stypendiów i staży na uniwersytetach w Polsce i za granicą.

Wydział korzysta z licznych kontaktów międzynarodowych, jest doceniany przez studentów z zagranicy (najwięcej na UMK!). Organizuje spotkania z politykami, dyplomatami, analitykami i urzędnikami. Współpracuje z samorządem terytorialnym. Wyróżnia go kompetentna i przyjazna kadra specjalistów o uznanym dorobku naukowym.

WNoPiB posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Jako jedna z nielicznych uczelni cywilnych od 2019 r. mamy również uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Dwukrotnie, w latach 2013 i 2017, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po przeprowadzeniu wnikliwej oceny jakości działalności naukowej i potencjału jednostek naukowych przyznało Wydziałowi prestiżową kategorię A.

Misja Wydziału

Misją Wydziału jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej opartej na zasadach rzetelności, wzajemnego szacunku, zaufania oraz odpowiedzialności, humanizmu, wolności w dociekaniu prawdy i wyrażaniu poglądów. Wydział jest przestrzenią aktywności społeczności akademickiej pracowników i studentów Uczelni oraz wszystkich zainteresowanych rozwijaniem nauki i zdobywaniem wiedzy o współczesnym świecie oraz zjawiskach i procesach cywilizacyjno-kulturowych.

Dążymy do zapewnienia najwyższego poziomu badań naukowych oraz kształcenia w zakresie nauk społecznych, a szczególnie nauk o polityce i administracji, nauk o bezpieczeństwie oraz innych dyscyplin naukowych.

Naszym obowiązkiem jest nie tylko przekazywanie najnowszej wiedzy, jej interpretowanie i poszerzanie, ale też kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów będących przedmiotem zainteresowania nauk społecznych, utrwalania potrzeby nieustannego dokształcania się oraz poszukiwania nowych rozwiązań teoretycznych i praktycznych w ciągle zmieniającej się rzeczywistości społecznej w Polsce, Europie i w skali globalnej.

Studia na WNoPiB

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie prowadzi studia:

Historia Wydziału

Najważniejsze daty:

  • 1 października 2019 roku – na mocy Zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 maja 2019 r. rozpoczyna działalność Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie (WNoPiB);
  • 1 września 2009 roku – na mocy Uchwały Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nr 22 z dnia 31 marca 2009 r.  powołano Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (WPiSM);
  • 1 marca 2005 roku – powstanie Instytutu Stosunków Międzynarodowych;
  • 1 marca 2005 roku – powstanie Instytutu Politologii;
  • 2001 rok – powołanie Katedry Politologii, w skład której weszły: Zakład Teorii Polityki, Zakład Kultury Politycznej oraz Zakład Historii Myśli Politycznej;
  • 2000 rok – powołanie Katedry Stosunków Międzynarodowych, jako samodzielnej jednostki organizacyjnej;
  • 1999 rok – powstanie Zakładu Stosunków Międzynarodowych w ramach Instytutu Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych UMK;
  • 1998 rok – powstanie Zakładu Teorii Polityki w ramach Wydziału Humanistycznego.

Dziekani Wydziału:

2016–          – prof. dr hab. Zbigniew Karpus
2009–2016 – prof. dr hab. Roman Bäcker

Dziekan WNoPiB, pracownicy, studenci