Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Zmiany w organizacji kształcenia na WNoPiB w okresie 10–30 stycznia 2022 r.

Zdjęcie ilustracyjne

ZARZĄDZENIE Nr 1

Dziekana Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 7 stycznia 2022 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie § 1 ust. 2 zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2022 r., poz. 7),

zarządzam, co następuje:

§ 1

W okresie od dnia 10 stycznia 2022 roku do dnia 30 stycznia 2022 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym lub asynchronicznym.

§ 2

Egzaminacyjna sesja zimowa oraz egzaminacyjna sesja zimowa poprawkowa w roku akademickim 2021/2022 odbywa się na terenie Uniwersytetu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dziekan
Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK

/-/  dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

pozostałe wiadomości