Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Współpraca dla bezpieczeństwa

Porozumienie sygnowali JM rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz płk dr Andrzej Lis, dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
Porozumienie sygnowali JM rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz płk dr Andrzej Lis, dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych fot. fot. Andrzej Romański

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawarł porozumienie o współpracy z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Bydgoszczy. Podpisanie umowy w tej sprawie odbyło się 27 maja 2022 r.

Porozumienie sygnowali JM rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz płk dr Andrzej Lis, dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

Strony porozumienia zobowiązały się do współpracy w zakresie m.in. pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP, upowszechniania własnych tradycji, promocji dokonań i osiągnięć oraz integrowania środowiska wojskowego i naukowego środowiska cywilnego.

W praktyce ma to oznaczać m.in. wymianę doświadczeń i osiągnięć naukowych, organizowanie wspólnych narad, sympozjów, konferencji naukowych i szkoleń, prowadzenie wspólnych projektów badawczych, publikowanie wyników prac naukowych, udostępnianie wybranym pracownikom CDiS SZ zasobów bibliotecznych UMK, także elektronicznych oraz realizację praktyk i staży studenckich.

fot. Andrzej Romański

Z ramienia Uniwersytetu za realizację postanowień porozumienia odpowiadają: dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK, dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie; dr Katarzyna Kącka, prodziekan ds. rozwoju i organizacji WNoPiB, dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK, prodziekan ds. nauki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym WNEiZ, dr hab. Marek Kejna, prof. UMK, dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz dr hab. Stefania Środa-Murawska, prof. UMK, pełnomocnik dziekana ds. projektów i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym WNoZiGP. Ze strony CDiS SZ osoby odpowiedzialne to: płk Sławomir Cieśla, zastępca dyrektora – szef Pionu Doktryn i Oprzyrządowania Systemu Szkolenia oraz płk dr Robert Reczkowski, szef Oddziału Analiz Operacji Wojskowych.

Porozumienie został zawarte do 31 grudnia 2026 r.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.