Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Znamy wyniki ewaluacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ocenianych było 29 dyscyplin: 28 naukowych i jedna dyscyplina sztuki.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązująca od 1 października 2018 r. wprowadziła nowe przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji uczelni i instytutów naukowych. Podstawą oceny są indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę oraz osób kształcących się w szkołach doktorskich.

W wyniku ewaluacji poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B lub C, od których zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych oraz kwota subwencji. Ostatnia ewaluacja obejmuje lata 2017-2021 i rozpoczęła się 1 stycznia 2022 r.

Obecnie w systemie polskiego szkolnictwa wyższego jest ponad 40 dyscyplin naukowych (wśród nich są m.in. historia, nauki medyczne czy astronomia) i trzy artystyczne (sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki). Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ewaluacji podlegało 29 z nich.

Kategorie przyznane dyscyplinom prowadzonym przez UMK:

Kategoria A w 12 dyscyplinach:

 • archeologia
 • historia
 • nauki o sztuce
 • ekonomia i finanse
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki prawne
 • pedagogika
 • matematyka
 • nauki fizyczne
 • nauki teologiczne
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Kategoria B+ w 16 dyscyplinach:

 • filozofia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki farmaceutyczne
 • nauki medyczne
 • nauki o zdrowiu
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki socjologiczne
 • psychologia
 • astronomia
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki o Ziemi i środowisku

Kategoria B w jednej dyscyplinie:

 • weterynaria

Ewaluacja prowadzona była w oparciu o trzy kryteria:

 1. Poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej – oceniany na podstawie artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach, a także przyznanych patentów na wynalazki.
 2. Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – oceniany na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN i NPRH. Kryterium uwzględnia również komercjalizację wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki.
 3. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – oceniany na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp. Kryterium uwzględnia również tzw. studium indywidualnych przypadków, które pozwala na rzetelny pomiar i ocenę wpływu.

Kolejna ewaluacja obejmie okres 2022-2025 i odbędzie w 2026 roku.

Więcej o procesie ewaluacji działalności naukowej

Przewodnik po ewaluacji

pozostałe wiadomości