Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Nowe wyłaniające się pola badawcze

Zbliżenie obiektywu, w którym odbija się logo IDUB
fot. fot. Andrzej Romański

12 zespołów w trzech obszarach badawczych znalazło się w gronie laureatów drugiej edycji konkursu na wyłaniające się pola badawcze (Emerging Fields) w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" na UMK.

Konkurs skierowany był do zespołów badawczych działających na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które w okresie ostatnich pięciu lat wykazywały się udokumentowaną aktywnością naukową – pozyskiwaniem funduszy na badania naukowe, realizacją projektów badawczych oraz działalnością na rzecz zwiększenia umiędzynarodowienia badań na Uniwersytecie.

Do konkursu wpłynęło 27 wniosków, w tym dziewięć zgłoszeń do rady HS (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce), osiem zgłoszeń do rady ST (Nauki Ścisłe i Techniczne) oraz dziesięć zgłoszeń do rady NZ (Nauki o życiu). Łącznie wyłoniono 12 zespołów badawczych, po cztery w każdym panelu dziedzinowym. Każdy z nich otrzyma w ciągu trzech lat funkcjonowania środki finansowe w wysokości miliona złotych. Wszystkie wnioski spełniały wymagania formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. ocena dorobku członków zespołu (maksymalnie 35 punktów);
 2. ocena działań planowanych do realizacji (maksymalnie 25 punktów);
 3. ocena skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych, patentów i komercjalizacji wyników badań (maksymalnie 25 punktów);
 4. ocena zakresu współpracy międzynarodowej członków zespołu, udokumentowanej międzynarodowymi publikacjami i projektami (maksymalnie 15 punktów).

Nowo wyłonione zespoły badawcze:

Nauki o życiu

 1. Team for Applying New Technologies and Artificial Intelligence in Oncology (ANTAIO Team) – lider dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK z Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 2. Ecology & Biodiversity – lider prof. dr hab. Krzysztof Szpila z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych;
 3. One Health - antimicrobial stewardship in human and veterinary medicine – lider dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych;
 4. Cells as EXperimental platforms and bioFACTories (CExFact) – lider dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii.

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

 1. Conservation and Restoration of the Cultural Heritage – lider prof. dr hab. Elżbieta Basiul z Wydziału Sztuk Pięknych;
 2. Culture, Development & Wellbeing – lider dr Bibianna Bałaj z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych;
 3. Interdisciplinary research of past cultural phenomena – lider dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK z Wydziału Nauk Historycznych;
 4. Centre for Global & Multi-level Governance – lider dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie.

Nauki Ścisłe i Techniczne

 1. Microbiology, Soil science, Food quality and Agricultural genetics and (OBSIDIAN) – lider prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych;
 2. Applied polymers, nanomaterials, membranes, and composites – lider prof. dr hab. Wojciech Kujawski z Wydziału Chemii;
 3. Nanoscale Biophysics – lider dr Karolina Mikulska-Rumińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 4. Material Science and Technology – lider dr hab. Anna Zawadzka, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały rady dziedzinowe osobno w każdej z trzech powyższych dziedzin. Do oceny wniosków powołano również zewnętrznych ekspertów.

Więcej szczegółów

pozostałe wiadomości