Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Grant badawczy – „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program:

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Zadanie:

Źródła do dziejów repatriacji do Polski po I wojnie światowej uchodźców, jeńców wojennych, internowanych i optantów w archiwach Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy

Kierownik: dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

Wartość finansowania:

1.661.204,00 zł

Całkowita wartość zadania:

1.661.204,00 zł

Krótki opis zadania:

Celem projektu jest zbadanie, rejestracja i udostępnienie źródeł historycznych, dotyczących repatriacji ludności polskiej z Rosji po I światowej, przechowywanych w archiwach Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Łotwy oraz w archiwach organizacji międzynarodowych: Ligi Narodów, YMCA i MCK.

Wyniki badań archiwalnych zostaną opublikowane w formie wielotomowego przewodnika archiwalnego oraz bazy danych online wraz z narzędziami wyszukiwawczymi.

W ramach badań archiwalnych zostaną wyszukane spisy imienne repatriantów. Zostanie wykonana ich digitalizacja w celu udostępnienia online w formie cyfrowej edycji źródłowej. Zdigitalizowane archiwalia będą indeksowane i udostępnione w formie bazy danych online, umożliwiającej wyszukiwanie danych wg ustalonych kryteriów.