Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Międzynarodowa sieć badawcza pn. Copernicus Graduate School

Logo CGS

Copernicus Graduate School jest bezprecedensową w skali światowej mobilną i międzynarodową siecią młodych naukowców (CGS members), zajmujących się badaniami z zakresu nauk społecznych (w szczególności stosunków międzynarodowych). Opiekę nad nimi sprawują uznani w społeczności międzynarodowej badacze, wywodzący się z najlepszych ośrodków naukowych w Europie i na świecie, będący także członkami sieci (CGS fellows). Poprzez wspólne projekty i stałą komunikację realizują oni autorski program badawczy. Zawiera on, oprócz konsultacji z opiekunami naukowymi, wspólne seminaria (w Rostoku, Chemnitz i Warszawie), konferencje i szkoły letnie (w Toruniu). We wszystkich, blisko 80 procent uczestników stanowili przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych. W dotychczasowych projektach udział wzięło: 264 naukowców z 35 państw. Sieć wspiera swoich członków w udziale w międzynarodowych projektach, tworzy możliwości publikacji wyników badań i podejmuje starania o pozyskiwanie stypendiów. Projekt jest prowadzony przez Katedrę Historii Stosunków Międzynarodowych WPiSM (kierownik: R. Schattkowsky) w kooperacji z instytucjami partnerskimi: Universität Rostock, Technische Universität Chemnitz, Univerzita Palackého, Olomouci. Obok wsparcia rzeczowego ze strony UMK finansowanie odbywa się w całości ze środków zewnętrznych w tym m.in. grantów: Herbert Quandt-Stiftung, Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds, Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Deutsches Historisches Institut. Praca badawcza grupy tworzy podstawę do umocowania sieci jako tzw. inicjatywy doskonałości (excellence initiative). Wyniki badań publikowane są w serii naukowej „CGS Studies”, wydawanej przez Cambridge Scholars Publishing w Wielkiej Brytanii.