Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Rekomendacje Dziekana - zajęcia oraz dyplomowanie w formie zdalnej

obrazek:

Rekomendacje Dziekana WNoPiB w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych oraz dyplomowania w formie zdalnej

 

  • Wszystkie zajęcia dydaktyczne, które zgodnie z deklaracjami nauczycieli akademickich odbywają się w formie zdalnej, w tej formie powinny być kontynuowane. Na WNoPiB nie ma zajęć, które były zgłoszone jako niemożliwe do realizacji w formie zdalnej.
  • W przypadku przedmiotu praktyki zawodowe na WNoPiB został opracowany alternatywny sposób jego zaliczania – szczegółowe informacje można uzyskać u opiekunów praktyk.
  • Ze względów sanitarnych oraz lokalowych Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie rekomenduje zdalną formę sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów (wszystkie egzaminy i zaliczenia).
  • Wszystkie zaliczenia i egzaminy, w tym poprawkowe muszą zakończyć się do 20 września 2020.
  • Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie rekomenduje przeprowadzenie egzaminów dyplomowych w formie zdalnej. Szczególny tryb ustalania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego na WNoPiB w okresie ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID reguluje Zarządzenie Dziekana nr 4.
  • Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie przypomina, że warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie efektów uczenia się określonych w sylabusie zajęć.
  • Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie rekomenduje aby dyżury i konsultacje pracowników odbywały się w formie zdalnej.

pozostałe wiadomości