Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie - www.wnopib.umk.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Budynek Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jest zlokalizowany przy ul. Batorego 39L w Toruniu. Są to dwa budynki połączone łącznikiem. Przed budynkiem wydziału znajduje się parking ogólnodostępny z dwoma wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością (oznakowane zgodnie z przyjętymi normami). Budynek wydziału posiada jedno główne wejście, do którego prowadzą schody. Natomiast przy schodach po lewej stronie znajduje się pochylnia, która prowadzi do windy. Drzwi główne do obiektu dydaktycznego otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku wydziału znajdują się dwie klatki schodowa, które można ominąć za pomocą windy zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku. Winda nie posiada oznaczeń w Braille’u ani sygnalizacji głosowej. W budynku na parterze zamontowany jest również podnośnik ukośny pozwalający przemieścić się na pół piętro, gdzie mieszczą się dziekanaty oraz sale ćwiczeniowe. Natomiast do sal zlokalizowanych w części piwnicznej budynku wydziału prowadzi zadaszona pochylnia zlokalizowana po lewej stronie budynku (brak domofonu).

Rozkład pomieszczeń

Przy wejściu głównym do budynku wydziału znajduje się portiernia, informacja
o rozmieszczeniu pomieszczeń udzielana jest przez pracownika portierni.

W obiekcie dydaktycznym znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością na parterze, niskim parterze (piwnica) oraz na III piętrze.

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

W budynku wydziału brakuje krzesła ewakuacyjnego dla osób z niepełnosprawnością.
W obiekcie znajduje się wizualny system ewakuacyjny.