Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Informacje dla studentów I roku

[wpis archiwalny]

Regulamin Studiów UMK

Dokument opisujący wiele zasad, które obowiązują Państwa w trakcie studiów oraz które pomagają w rozwiązaniu większości problemów związanych ze studiowaniem.

Regulamin studiów


Konto studenckie na serwerze UMK

Zgodnie z Regulaminem Studiów student zobowiązany jest do posiadania konta na serwerze uniwersyteckim, a także do korzystania z niego w zakresie kontaktowania się drogą elektroniczną w sprawach organizacyjnych i dydaktycznych.

Poniżej link do strony z informacjami o zakładaniu konta:
Zakładanie konta na serwerze UMK
oraz link do strony z informacjami i instrukcjami na temat poszczególnych usług informatycznych dostępnych poprzez konto studenckie:
Usługi informatyczne dla studentów


E-ślubowanie

Zgodnie z § 6 Regulaminu Studiów UMK osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania poniższej treści:

Podejmując studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i stając się członkiem wspólnoty akademickiej, ślubuję uroczyście:
– rzetelnie zdobywać wiedzę i umiejętności,
– szanować prawa i obyczaje akademickie,
– całym swoim postępowaniem dbać o dobre imię Uniwersytetu,
– przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego i przepisów obowiązujących na Uniwersytecie

Również zgodnie z § 59 Regulaminu Studiów UMK rektor skreśla studenta z listy studentów w przypadku niepodjęcia studiów, które stwierdza w przypadku niezłożenia przez osobę przyjętą na studia ślubowania w obowiązującym terminie.

Podpisanie ślubowania elektronicznego będzie możliwe w dniach od 1. do 7. października 2023 r.

Aby podpisać e-ślubowanie należy po założeniu konta na serwerze uniwersyteckim UMK zalogować się na swoje konto studenckie w systemie USOSweb i postępować zgodnie z wyświetloną instrukcją, tzn. trzeba zaakceptować treść ślubowania. Bez wykonania tej czynności nie będzie można uzyskać dostępu do usług oferowanych przez system (np. zobaczyć rozkładu zajęć). Fakt akceptacji ślubowania lub jego braku będzie odnotowywany przez dziekanat. Osoby, które nie złożyły ślubowania w terminie do 14 października włącznie będą skreślane z listy studentów.


Odbiór legitymacji

Legitymacje wydawane będą w pierwszych tygodniach października, po złożeniu przez studentów ślubowania w systemie USOS.
Prosimy o sprawdzenie co najmniej na tydzień przed uroczystością immatrykulacji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UMK statusu zdjęcia do legitymacji i opłaty za nią, powinny być zatwierdzone. Jeśli fotografia jest odrzucona, należy postępować zgodnie z otrzymaną instrukcją.

pokój 130 bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
International Politics and Diplomacy
politologia
stosunki międzynarodowe

Godziny dyżurowania dziekanatów:

poniedziałek – czwartek w godz. 8:30–13:30 z przerwą w godz. 11:00-11:30
w piątki dziekanaty nie obsługują studentów.


Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne na WNoPiB dla studentów I roku rozpoczną się 3. października 2023 r. zgodnie z planem zamieszczonym na stronie naszego wydziału www.wnopib.umk.pl –> link.


Kształcenie zdalne

Instrukcje dla podstawowego korzystania z narzędzi e-learningu wykorzystywanych na Uniwersytecie znajdują się pod poniższym linkiem:

E-learning dla studentów


Rejestracja na zajęcia

Linki do rejestracji:

Zajęcia na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie –> link
Zajęcia ogólnouniwersyteckie –> link

Instrukcja rejestracji na zajęcia –> link


Pomoc materialna

Informacje na temat stypendiów dla studentów znajdują się w zakładce Pomoc materialna.


Obowiązkowe szkolenie BHP

Wszyscy studenci pierwszego roku są zobowiązani do zaliczenia szkolenia podstawowego BHP.
Odbędzie się w formie zdalnej przy użyciu platformy Moodle w terminie od 15 października do 10 grudnia br.

Link do szkolenia

Link do szkolenia udostępniony zostanie także drogą elektroniczną przy użyciu konta studenckiego w systemie USOS.
Szczegółowe informacje –> link