Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pomoc materialna

K o m u n i k a t

Informujemy, że generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim uruchomiony został 5 lutego br. Wnioski w wersji papierowej należy składać w terminie do 5 marca.

Przypominamy, że w przypadku niezmienności sytuacji materialnej student składa stosowne oświadczenie – zał. nr 2 do regulaminu.

W przypadku dochodu nieprzekraczającego 600 zł w każdym przypadku obowiązuje ponowne złożenie oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej – niezależnie od tego złożonego w semestrze zimowym.
Jest to obowiązek wynikający z ustawy.

Jeżeli student wnioskuje o stypendium w zwiększonej wysokości, zobowiązany jest także do dostarczenia do wniosku o stypendium socjalne aktualnej umowy najmu lokalu/mieszkania.


Przewodniczący Komisji Stypendialnej UMK – Aleksandra Grabarczyk

Skład Orzekający Komisji Stypendialnej na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w roku akademickim 2023/2024:

mgr Renata Galij – w-ce przewodnicząca
Weronika Jarząbek – członek
Mateusz Grzanka – członek

Dyżury Komisji Stypendialnej:

od poniedziałku do czwartku w godz. 09:00–13:00 – pok. 123

ul. Stefana Batorego 39L
87-100 Toruń
tel. 56 611-21-15

Pracownik dziekanatu WNoPiB zajmujący się pomocą materialną dla studentów – mgr Renata Galij (e-mail: renata.galij@umk.pl, pokój 123, tel. 56-611-21-15)

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów dostępne są na stronie: www.stypendia.umk.pl