Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Praktyki

Zasady organizacji praktyk
na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – studia niestacjonarne

Opiekun praktyk: dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK

Zasady ogólne

 1. Praktyki stanowią integralną cześć procesu kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia niestacjonarne), a ich odbycie i zaliczenie obowiązuje wszystkich studentów tego kierunku. Praktyki odbywają się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych (praktyki nie mogą kolidować z indywidualnym terminarzem zaliczeń i egzaminów.
 2. Praktykę zalicza opiekun dydaktyczny praktyk. Praktyki powinny być zrealizowane w wymiarze 120 godzin do IV semestru włącznie (II rok studiów). Zasady odbycia praktyki zawodowej mogą być ustalone indywidualnie w przypadku indywidualnego toku studiów i indywidualnej organizacji studiów. Zatwierdzenie miejsca praktyk odbywa się przez opiekuna praktyk na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Opiekunem praktyk jest prof. Joanna Marszałek-Kawa – WNoPiB (e-mail: kawaj@umk.pl).
 3. W celu odbycia praktyk student powinien przedstawić wniosek zgłaszający miejsce praktyk (załącznik 1) z uzasadnieniem wyboru, który jest adekwatny dla wybranej specjalizacji w ramach kierunku studiów. Studenci zobowiązani są wybierać miejsca praktyk zgodnie ze specjalizacją, a więc m.in. w: instytucjach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem państwa i obywateli oraz zarządzaniem kryzysowym, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei, Służby Więziennej, Służba Celnej, a także dla innych instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa wtem i socjalnego, ekologicznego, ochrony praw człowieka czy zapobiegania przestępczości, tym samym student winien zdobywać wiedzę np.: w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób mienia, obiektów i obszarów, kryminologii i kryminalistyki, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń.

Ważne!

Oferty miejsc praktyk można znaleźć także w Biurze Karier UMK, które też pośredniczy w zorganizowaniu praktyk. Należy wówczas wraz z całą dokumentacją z przebiegu praktyk złożyć stosowną informację (załącznik 2) oraz zaświadczenie z BK o skierowaniu na praktykę.

 1. Wraz ze zgodą opiekuna student otrzymuje dokumenty, kierujące go na praktykę w wybranej instytucji skierowanie (w razie potrzeby) i umowę/porozumienie w sprawie praktyk w dwóch egzemplarzach w celu ich przedłożenia stronie przyjmującej na początku praktyk.

Jeden egzemplarz umowy winien wrócić do opiekuna praktyk z ramienia WNoPiB, podpisany przez osobę upoważnioną do tego w miejscu odbywania praktyk. Zaliczenie następuje po zakończeniu praktyki na podstawie dostarczonej przez praktykanta dokumentacji. Nie dostarczenie dokumentacji w terminie, bądź nieprzestrzeganie zasad odbywania praktyk jest jednoznaczne z nie zaliczeniem praktyki.

 1. Jako praktyka zawodowa może być uznana praca (staż), wykonywana przez studenta na podstawie umowy cywilno-prawnej, jeżeli jej termin oraz profil odpowiada wymogom dla praktyk, obowiązujących na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

W tej sprawie student powinien złożyć odpowiedni wniosek do dydaktycznego opiekuna praktyk, załączając potwierdzającą dokumentacje, wniosek ten winien być skierowany do dr hab. Pawła Hanczewskiego, prof. UMK – Prodziekana Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie (Załącznik 3). Zaliczenie praktyk, zrealizowanych na innym kierunku UMK lub na innej uczelni jest możliwie na podobnych jak wyżej zasadach.

Praktyka jest bezpłatna: praktykant nie otrzymuje wynagrodzenia za prace wykonane na rzecz instytucji w której odbywa praktykę.

 Załączniki:

załącznik nr 1»
załącznik nr 2»
załącznik nr 3»

Dokumentacja:

Każdy odbywający praktykę student winien złożyć w terminie:

 1. Dziennik praktyk (wypełniony, opieczętowany przez instytucję w której odbywa praktyki)
 2. Opinię o przebiegu praktyki sporządzaną przez opiekuna praktyki w miejscu ich odbywania
 3. Analizę funkcjonowania instytucji wraz z własną opinią o przebiegu praktyk (2 strony A4)

Każdy student starający się o uznanie praktyk winien złożyć w terminie:

 1. Stosowny wniosek o uznanie praktyki (skierowany do dr hab. Pawła Hanczewskiego, prof. UMK – prodziekana ds. studenckich)
 2. Zaświadczenie, umowę o pracę w ramach której ma być zaliczona praktyka
 3. Analizę funkcjonowania instytucji (2 strony A4)